6/09/2011

Visit the SAGIP MIGRANTE Website

The SAGIP MIGRANTE are continuing to manage the Tagalog information and Hotline service for the Filipinos in Tohoku area.
Visit the SAGIP MIGANTE Website.

5/18/2011

Aplikasyon ng pagtanggap ng GIENKIN o tulong pinansyal(義援金受け取り)

Kung kayo ay napinsalaan ng nakaraang kalamidad tulad ng nakasaad sa ibaba, maaari kayong makatanggap ng GIENKIN o tulong pinansyal mula sa nalikom na donasyon ng Red Cross. Kailangang mag-apply sa mga lokal na pamahalaan upang makatanggap nito. Para sa detalye, makipag-ugnayan sa tanggapan ng inyong munisipyo (siyakusho o yakuba) o sa social welfare office ng inyong probinsiya.


[Iwate Prefecture]
May namatay o nawawalang tao/missing - 500,000 yen bawat isang tao
Nasira ang buong bahay (ZENKAI) - 500,000 yen bawat pamilya
Nasira ang kalahating bahay (HANKAI) - 250,000 yen bawat pamilya
Social Welfare Office of Prefecture (Tel. No. 019-629-6926)


[Miyagi Prefecture]
May namatay o nawawalang tao/missing - 350,000 yen bawat isang tao
Nasira ang buong bahay (ZENKAI) - 350,000 yen bawat pamilya
Nasira ang kalahating bahay (HANKAI) - 180,000 yen bawat pamilya
Social Welfare Office of Prefecture (Tel. No. 022-211-2516)


[Fukushima Prefecture]
May namatay o nawawalang tao/missing - 350,000 yen bawat isang tao
Nasira ang buong bahay (ZENKAI) - 400,000 yen bawat pamilya
Nasira ang kalahating bahay (HANKAI) - 230,000 yen bawat pamilya

Ang pamilyang nakatira sa loob ng 30 kilometro mula sa Fukushima Daiichi Power Plant o nakatira sa lugar na “Planned Evacuation Area“ - 400,000 yen bawat pamilya
Social Welfare Office of Prefecture(Tel. No. 024-521-7322)

4/26/2011

Ukol sa pag-re”register” sa National Information System for Refugees(「全国避難者情報システム」への登録について)

Ika-22 ng Abril, 2011 11:00

Ukol sa pag-re”register” sa National Information System for Refugees

“National Information System for Refugees” ay binuksan ng Ministry of Internal Affairs and Communications upang malaman ang tunay na kalagayan ng mga napinsala.

Sa pamamagitan nito, ang mga impormasyon katulad sa ibaba ay pwedeng ipadala sa mga napinsala mula sa bawat ng pamahalaan.

○Impormasyon tungkol sa pagbabayad ng MIMAIKIN (consultation money) atbp.

○Muling pagbibigay ng national health insurance card

○Impormasyon tungkol sa exemption o extension ng pagbabayad ng buwis tulad ng insurance atbp.
 
Puwede kayong mag-register sa sistema na ito sa mga pamahalaan na hindi napinsala. Isulat ninyo ang pangalan, araw at taon ng kapanganakan, kasarian, adres ng bahay bago mag-evacuate, adres na nakatira ngayon (evacuation center o bahay) sa “HINASYA JOUHO TEIKYO-SYO (Papel para sa pagbibigay ng impormasyon ng mga napinsala.)”

※Tanungin ninyo ang pinakamalapit na pamahalaan dahil iba’t iba ang tanggapan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Email: tabumane110311@yahoo.co.jp


日本語

Para sa mga napinsala ng aksidente sa Nuclear Plant(原子力発電所の事故で損害を受けた方へ)

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00

Para sa mga napinsala ng aksidente sa Nuclear Plant

 Para mabigyan ng tamang kabayaran (bayad-pinsala) ang mga napinsala ng aksidente sa Nucler Plant, Ministry of Education and Science ay nagpaliwanag tungkol sa mga dokumentong maaaring kailanganin para mag-aplay sa bayad-pinsala, batay sa dokumentong kinailangan sa dating kalamidad. Magtago (maglipit) na lang kayo ng mga dokumentong nagpaaptunay ng pinsala, batay sa mga sumusunod.
 ○Dokumento katulad ng medical certificate sa sakit at sugat, at mga resibo sa pagpapagamot
 ○Dokumento tungkol sa pinsala sa kasangkapan sa bahay, paninda, gusali, at iba pa.
 ○Dokumento katulad ng madetalyeng ulat ng pamasahe para sa biglang pagtakas galing sa pinaruming lugar (contaminated area)
 ○Resibo sa ospital o klinika para siyasatin ang impluwensya ng radiation
 ○ Dokumentong nagpapatunay ng pagbabawas ng suweldo dahil sa pagtigil ng trabaho 
 ○Dokumento na nagpapatunay ng pinsala dahil sa hindi maitutuloy ang negosyo, katulad ng “Final Returns/Kakutei shinkoku-sho”(Dokumento ng income tax return).

Ang Tokyo Electric Company ay nagbabalak magbukas ng “Fukushima Nuclear Compensation Office”(Tanggapang ng Pagkonsulta tungkol sa Bayad-pinsala ng Power Plant sa Fukushima) sa ika-28 ng Abril. Ito ay eksklusibong tanggapan para magkunsulta tungkol sa kabayaran sa pinsala ng Nuclear Plant.

“Fukushima Nuclear Compensation Office”(Call Center)
  
Tel.no. 0120-926-404(Japanese only)Fax.no. 0120-12-8589(English OK)
Oras 9:00~21:00 (Lunes~Sabado)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


日本語

Pagtanggap ng mga Estudyante(被災地域の学生受け入れについて)

Ika-25 ng Abril, 2011 11:00

Pagtanggap ng mga Estudyante

Tumatanggap ng 22 na unibersidad at 2 pang dalawang taon na kolehiyo ng mga estudyanteng naapektahan ng kalamidad ng lindol na ito at di nakakapasok sa kanilang lalawigan. Libre ang tuisyon.

- Ang tatanggapin: Mga estudyante sa graduate school, university at two year college na nasa naapektahan lalawigan na hindi nakakapasok at hindi nakakapag-umpisa muli ng mga klase.(pati na rin ang mga foreign students)
* Hindi kasali dito ang research students

- Panahon: Hanggang sa Setiembre ng taong 2011. Ngunit maaari maka-extend nang 1 taon depende sa situwasyon.

- Pagbibigay ng unit: Bawat eskuwela ay magsasaayos ng sistema para makalipat ng mga unit sa dati nila ng eskuwela. Ang Hyogo-Kobe University Consortium ang magpapasiya ng eskuwela depende sa pinapasukan nila faculty ngayon.

- Pabahay: Ihahanda ang dormitory ng unibersidad o pabahay ng siyudad o pripektura. Pinuplanong libre o bawasan ang gastos ng pabahay.

- Deadline ng Aplikasyon: Bago mag 30 Abril. (Dahil sa nag-umpisa na ang klase sa mga unibersidad, mag-aply kayo nang maaga.)

* Ang estudyanteng dating may “foreign student” visa na lumabas ng bansa nang hindi kumuha ng re-entry permit ay kailangang ihanda ang papeles mula sa pinasukan nilang eskuwelahan na sila’y makakatuloy ng pag-aaral. Kung ganoong kaso, magpaalam na lang sa pag-aaply ninyo. Ukol sa re-entry, mag-kumpirma kayo sa ika-106 na balita sa amin o website ng embahada.

- Aplikasyon: Tumawag o mag-email kayo sa
Hyogo-Kobe University Consortium
 Tel:078-381-6187 E-mail:t.fujikawa@consortium-hyogo.jp
* Wikang Hapon lamang

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


にほんご

4/25/2011

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagkain at pagpapadala ng mga produktong agrikultura at livestock, at pagkaing dagat(農畜産物・魚介類の摂取・出荷制限について・続報)

Ika-22 ng Abril, 2011 18:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Filipino No. 128

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagkain at pagpapadala ng mga produktong agrikultura at livestock, at pagkaing dagat

Ihayag po namin sa inyo ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock, at pagkaing dagat na hindi po hinayag sa No. 110.
Ang mga produkto katulad ng gulay at isda na nakita ang radioactive material na mas mataas sa average level ay pinagbabawal ng paglabas o pagpapadala.

Ang mga produktong pinagbawal ipadala ay mga susunod sa ibaba.
(Ipinahayag ng Ministry of Health, Labour and Welfare at Fisheries Agency noong ika-22 ng Abril ng 6pm)


Lugar
Petsa ng paglabas ng utos

Produkto
Fukushima Prefesture

(Maliban sa: Kitakata-shi, Bandai-machi, Inawashiro-machi, Mishima-machi, Aizu-Misato-machi, Shimogo-machi, Minami-Aizu-machi, Fukushima-shi, Nihonmatsu-shi, Date-shi, Motomiya-shi, Kunimi-machi, Ohtama-mura, Kooriyama-shi, Sugakawa-shi, Tamura-shi (maliban sa lugar na Miyakoji-mura dati,) Miharu-machi, Ono-machi, Kagami-Ishi-machi, Ishikawa-machi, Asagawa-machi, Hirata-mura,

Furudono-machi, Shirakawa-shi, Yabuki-machi, Izumizaki-mura, Nakajima-mura, Nishigou-mura, Samegawa-mura, Hanawa-machi, Yamatsuri-machi, Iwaki-shi, Souma-shi, Shinchi-machi)
Ika-21 ng MarsoGatas ng baka
Buong Fukushima PrefectureIka-21 ng Marso

 
Spinach (HORENSO) at KAKINA
Ika-23 ng MarsoCrown daisy (SYUNGIKU), Bok choy (CHINGENSAI), SANCYU, Cabbage, iba pang mga leaf vegetable at tinatawag na “cruciferous vegetables” tulad ng Turnip, Broccoli at Califlower
Ika-20 ng AbrilBatang isda ng IKANAGO (isang uri ng isda)
Shinchi-machi, Date-shi, Iitate-mura, Souma-shi, Minami-Souma-shi, Namie-machi, Futaba-machi, Ookuma-machi, Tomioka-machi, Naraha-machi, Hirono-machi, Kawamata-machi, Katsurao-machi, Tamura-shi, Kawauchi-mura, Iwaki-shi ng Fukushima PrefectureIka-13 ng Abril

 
SHIITAKE (itinanim sa kahoy at ipinalaki sa labas)
Fukushima-shi, Fukushima PrefectureIka-18 ng Abril
Takahagi-shi at Kita-Ibaraki-shi ng Ibaraki Prefecture

 
Ika-21 ng MarsoHORENSO
Tochigi Prefecture (Maliban sa Nasu-Shiobara-shi at Shioya-machi)Ika-21 ng MarsoHORENSO
 【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
 Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

4/22/2011

Ang mga lugar na nasa loob ng 20KM mula sa nuclear plant ay itinuturing bilang “Caution Zone” (半径20キロ圏内の地域を「警戒区域」に)

Ika-21 ng Abril, 2011 


Ang mga lugar na nasa loob ng 20KM mula sa nuclear plant ay itinuturing bilang “Caution Zone” 

  Sa Abril 21, ang pamahalaan ay nag-anunsyo na ang mga lugar na nasa loob ng 20km radius mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant ay itinuturing bilang “Caution Zone” at ipinagbabawal ang ang pagpasok sa lugar mula hating-gabi ng Abril 22. Ang mga hindi sumunod sa panukalang ito ng pamahalaan ay maaring maparusahan. 

Ang mga lugar na itinuturing bilang “Caution Zone”ay ang mga sumusunod. 
 Tomioka-Machi、Futaba-Machi、Okuma-Machi、ilang bahagi ng Namie-Machi、ilang bahagi ng Kawauchi-Mura, ilang bahagi ng Naraha-Machi, Odaka-ku at ilang bahagi ng Haramachi-Ku ng Minamisoma-City, ilang bahagi ng Miyakoji-Machi ng Tamura-City, ilang bahagi ng Katurai-Mura.
  
 Kung ang tirahan ay nasa caution zone ngunit hindi napapaloob sa 3KM mula sa Fukushima Diichi Nuclear Plant, papayagan ng pamahalaan ang pansamantalang pag-uwi sa bahay pagkaraan ng ilang araw mula ngayon.

 Kailangan pang obserbahan ang kalagayan ng nuclear plant bago payagan ang pansamantalang pag-uwi ng mga residente. Magsasagawa muna ang pamahalaan ng konsultasyon sa bawat munisipalidad hinggil sa bagay na ito. Inaasahang gaganapin ang pansamantalang pag-uwi sa lahat ng lugar sa loob ng 1 o 2 buwan mula sa kasalukuyan. Maaring makauwi ang isang myembro lamang sa isang pamilia at kailangan magsuot ng espesyal na damit para maiwasan ang radiation at kailangan sumakay sa bus na pinaghandaan ng pamahalaan. At mayroon din pagsusuri ng radiation contamination bago lumabas sa caution zone. Sa loob ng 2 oras lamang maaring maglagi sa bahay at maaring magdala o maglabas ng maliit na bagay mula sa bahay. 

Para sa karagdagan impormasyon, makipag-ugnayan sa municipalidad kung saan malapit sa inyong tinitirahan o staff ng evacuation center.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


にほんご